Časté dotazy

777 044 820
 • ?

  Na co můžu půjčku nebo úvěr použít?

  Půjčku můžete použít na cokoliv (vyplacení exekuce, zástavy, dražby, soudcovského nebo exekutorského zástavního práva nebo jen získání rychlé hotovosti).

 • ?

  Doba vyřízení úvěru nebo půjčky?

  Po obdržení potřebných podkladů a prohlídce nemovitosti je schválení půjčky do 24 hodin, výplata finančních prostředků je zhruba do 3 pracovních dnů.

 • ?

  Jaké doklady potřebuji k vyřízení půjčky?

  • platný občanský průkaz
  • druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list)
  • list vlastnictví (LV) z katastru nemovitostí u úvěru zástavou nemovitostí
  • fotky nemovitosti 2x pohled z venku, dále kuchyň, koupelna, obývací pokoj
 • ?

  Jaké jsou výhody Vaší půjčky?

  Rychlé půjčky jsou bez zbytečných formalit. Dokážeme individuálně posoudit i nedostatky v bankovním a nebankovním registru. Nemovitost po celou dobu splácení zůstává ve vašem vlastnictví. U půjček a úvěrů zástavou nemovitostí je odhad nemovitosti zdarma.

 • ?

  Mám exekuci na nemovitosti, jak mi můžete pomoci?

  Cílem naší společnosti je nabídnout Vám několik způsobů řešení Vaší situace. Vždy se snažíme najít to nejlepší řešení i v té nejhorší životní situaci.

  1. V případě, že exekuce a případné zástavy nepřesáhnou 40% tržní hodnoty nemovitosti, zařídíme vyplacení vašich exekucí a případné zástavy, tím zabráníme prodeji nemovitosti a jejím následným prodejem.
  2. V případě, že exekuce a případné zástavy se pohybují do 65% tržní hodnoty nemovitosti, snažíme se společně s vámi najít řešení vzniklé situace a to vyplacením nemovitosti a jejím následným prodejem. Při tomto postupu získáte vyšší hotovost než v případě dražby. Různé poplatky (poplatky a odměny exekutora, odhad nemovitostí, dražební poplatky) jsou dost vysoké a započítávají se do Vašeho dluhu.
 • ?

  Můj manžel má exekucí, může mi exekutor zabavit majetek?

  V případě, že máte společné jmění manželů nebo se jedná o výlučný dluh manžela (najdete ho v exekučním titulu), může exekutor postihnout vaše společné jmění manželů. Exekutor nesmí však podle stávající judikatury postihnout vaši mzdu ani obstavit váš účet. Pokud se tak stane, podejte u exekutora návrh na částečné zastavení exekuce pro její nepřístupnost.

 • ?

  Co mám dělat? Exekutor mi obstavil účet, na který je zasílána mzda, důchod, dávky sociální podpory!

  Mzdu, důchod, některé dávky nebo jiné příjmy (nahrazující odměnu za práci), lze exekucí postihnout pouze částečně a to srážkami. Jednorázové dávky sociální podpory a příspěvek na bydlení exekuci nepodléhají vůbec. V případě, že exekutor vám obstaví účet, na který vám zasílají tyto částky, obraťte se na exekutora a doložte mu původ peněz na účtu. V případě, že exekutor tyto částky neuvolní, podejte u exekutora nejpozději do 15 dnů návrh na částečné zastavení exekuce pro její nepřístupnost. V návrhu na částečné zastavení exekuce uveďte a doložte, že je přikázáním pohledávky z účtu postižena mzda nebo jiný příjem, který podle platné právní úpravy podléhá exekuci pouze formou srážek ze mzdy, nebo jí nepodléhají vůbec.

  Novinkou od 20.7.2009 se obstavení účtu (pouze jednoho z účtu povinného) nedotkne částky odpovídající dvojnásobku životního minima (tedy aktuálně 6.252,-Kč). Tuto částku musí banka na žádost povinného vyplatit. Jde pouze o jednorázovou ochranu povinného bez ohledu na původní povahu prostředků na účtu. Pokud je na účet zasílána mzda (důchod, dávky), musíte za účelem jejich další ochrany před exekucí využít postupů popsaných výše.

 • ?

  Má exekutor právo sebrat dávky státní sociální podpory?

  Exekutor v současné době nemůže exekucí postihnout jednorázové dávky sociální podpory a příspěvek na bydlení. Ostatní dávky sociální podpory lze postihnout pouze částečně a to srážkami. Pokud exekutor odebírá dávky jiným než uvedeným zákonným způsobem, musí se podat u exekutora návrh na částečné zastavení exekuce. Pokud exekutor návrhu nevyhoví, podejte návrh k soudu, který exekuci nařídil.

 • ?

  Může exekutor zabavovat náš majetek v případě, že povinný (dlužník) má u nás hlášený trvalý pobyt, ale dlouhodobě se zde nezdržuje?

  Váš majetek je nedotknutelný, bohužel musíte prokázat, že tento majetek je ve vašem vlastnictví!

 • ?

  Exekutor v případě návštěvy má právo

  • prohlednout byt, ke kterému povinnému svědčí právo užívaní, jakož i jiné prostory, kde se lze domnívat, že má zde umístěné věci
  • může provést osobní prohlídku povinného, ale ne členů rodiny, kteří nejsou povinní
  • provést soupis věci, které chce zabavit a ty případně odvést

  Exekutor nesmí sepsat věci, u kterých je na místě nepochybně prokázáno, že nepatří povinnému.

  Pokud vás exekutor (jeho vykonavatel) vyzve (a to se velmi často stává), abyste dluh za povinného zaplatili, jinak zabaví vaše věci a vy se budete muset bránit (návrhem na vyškrtnutí věcí ze soupisu, vylučovací žalobou), podejte okamžitě stížnost k orgánům dohledu (viz. níže “Chci podat stížnost na exekutora, kde se mám obrátit?“).

 • ?

  Věci, které exekutor nesmí povinnému zabavit?

  Z exekuce jsou vyloučeny věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiné věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Nelze tak postihnout zejména běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten a jiné předměty podobné povahy, zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě, a hotové peníze do dvojnásobku životního minima (aktuálně 6.252,- Kč).

  Také nelze zabavit věci, které povinný – podnikatel – nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti, což neplatí pro případ vymáhání pohledávky zajištěné zástavním právem k takovým věcem.

  Dojde-li k sepsání takových věcí, může se povinný bránit – do 15 dnů podat u soudního exekutora návrh na částečné zastavení exekuce.

 • ?

  Exekutor sepsal nebo zabavil a odvezl věci, které nepatří povinnému.

  Vlastníci věcí musí podat u soudního exekutora návrh na vyškrtnutí takových věcí ze soupisu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se o tom dozvěděli. K návrhu současně musí připojit důkazy o svém vlastnictví. Pokud exekutor nevyhoví návrhu, můžou do 30 dnů od doručení jeho rozhodnutí podat žalobu na vyloučení věci z exekuce u soudu, který exekuci nařídil. O tom jak postupovat, by měl poučit vlastníky exekutor. Od podání návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu do 30 dnů od doručení rozhodnutí o tomto návrhu, případně také po dobu řízení o vylučovací žalobě, nesmí exekutor sepsané věci prodat.

  V případě soudního výkonu rozhodnutí podejte přímo vylučovací žalobu u soudu.

 • ?

  Chci podat stížnost na exekutora, kde se mám obrátit?

  V první řadě je to Exekutorská komora České republiky se sílem Husova 8, 602 00 Brno. Pokud zde nepochodíte, což se může stát, je tu zde pak státní dohled nad exekuční činností, které vykonává Ministerstvo spravedlivosti, předseda okresního soudu, do jehož obvodu je exekutor jmenován. V konkrétním případě také předseda okresního soudu, který exekutora pověřil provedením exekuce. V rámci státního dohledu je prověřována zákonnost postupu soudního exekutora, dodržování kancelářského řádu a plynulost a délka exekučního řízení. Stížnost na postup exekutora k orgánům dohledu nikdy nemůže nahradit nezbytný procesní postup povinného (vlastníka exekucí postižených věcí, příp. oprávněného) v samotném exekučním řízení (návrh na zastavení exekuce, odvolání proti rozhodnutí o nařízení exekuce, návrh na zastavení exekuce, návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu nebo vylučovací žalobu apod.)