Aktuality

777 044 820

Exekutor Vám zabavil věc, která nepodléhá exekuci? Přečtete si článek, jak se proti tomu bránit.

Jestliže exekutor zabavil dlužníkovu věc, která ve smyslu § 322 OSŘ nepodléhá exekuci, pak se dlužník může bránit podáním návrhu na zastavení exekuce dle § 268 odst. 1 písm. d) OSŘ („výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho podle § 321 a 322 OSŘ vyloučeny“). Půjde typicky o zastavení exekuce částečné, tj. bude se týkat konkrétních věcí, které byly pojaty do soupisu, ačkoli jsou dle § 322 OSŘ exekučně nepostižitelné. V návrhu na zastavení exekuce je třeba přesně specifikovat dotyčné věci, a to tak, aby nebyly zaměnitelné s jinými věcmi - např. i poukazem na pořadové číslo, pod nímž jsou uvedeny v soupisu zabavených věcí. Za návrh na zastavení exekuce se v tomto případě soudní poplatek nevybírá (srov. poznámku 2. k položce 16 Sazebníku soudních poplatků Sazebníku soudních poplatků). Současně s návrhem na zastavení exekuce se zpravidla podává i návrh na odklad provedení exekuce dle § 266 odst. 2 OSŘ (jde o odklad provedení exekuce z důvodu, že lze očekávat zastavení exekuce).

Vedle toho dle § 56 odst. 5 vyhl. č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy má i samotný exekutor, resp. soudní vykonavatel pravomoc vyloučit ze soupisu věc, která dle § 321 a 322 OSŘ nepodléhá exekuci, avšak jen tehdy, souhlasí – li s tím věřitel, v jehož prospěch je exekuce vedena.

Věci vyloučené z exekuce podle § 322 OSŘ:

Věci ve vlastnictví povinného, které nepodléhají exekuci,jsou obecně vymezeny v prvním odstavci ust. § 322 OSŘ. Z exekuce jsou vyloučeny:

  • věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů,
  • věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.

Toto obecné vymezení blíže upřesňuje druhý odstavec téhož zákonného ustanovení, kde jsou uvedeny příklady věcí, které jsou takto vyloučeny z exekuce:

  • běžné oděvní součásti a obvyklé vybavení domácnosti,
  • snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,
  • zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
  • hotové peníze do částky 1000 Kč.

Je – li dlužník podnikatelem (viz. definici podnikatele v ust. § 2 odst. 2 obchodního zákoníku), pak jsou dle ust. § 322 odst. 3 OSŘ z exekuce vyloučeny rovněž i věci, které dlužník nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti. Má – li však být uspokojena pohledávka věřitele, v jehož prospěch vázne na těchto věcech zástavní právo, pak tyto věci exekučnímu postihu neuniknou.

Pokud by si někdo na základě výše uvedeného výčtu myslel, že kupř. barevný televizor nepodléhá exekuci, protože patří mezi „obvyklé vybavení domácnosti“, byl by na hrubém omylu. Soudní praxe totiž má tendenci vykládat pojem „obvyklé vybavení domácnosti“ velice přísně. Stejně striktně soudy posuzují i otázku, jaké věci dlužník nezbytně nutně potřebuje ke svému podnikání.

Podívejme se tedy, jak soudní praxe, zejm. Nejvyšší soud ČR, posuzuje, jaké dlužníkovy věci jsou exekučně nepostižitelné, přičemž pozornost zaměříme na věci tvořící „obvyklé vybavení domácnosti“ a věci sloužící povinnému k podnikání.

Zpět na přehled